Dec 09 2021

Cyfarchion Gaeaf Cynnes i’n holl Wirfoddolwyr yng Nghymru

Cyfarchion y Gaeaf!

Carfan hynod werthfawr o Dîm Coed Cadw yw gwirfoddolwyr. Rydych chi’n ein helpu i weithio tuag at ein gweledigaeth o wledydd Prydain llawn coedydd a choed. Drwy gynnal a chadw coetiroedd sydd wedi’u rheoli’n dda, rydych yn darparu cynefin i rywogaethau brodorol y mae llawer ohonynt ar hyn o bryd yn wynebu dirywiad, e.e. mae gloӱnnod y coed wedi dirywio 41% er 1990 (Cyflwr Coedydd a Choed y DU 2021). Mae’r coed rydych yn eu plannu a’r coetiroedd rydych chi’n gofalu amdanynt yn cloi carbon i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd, yn gwella ein hiechyd ac yn lleihau llygredd a llifogydd. Drwy’ch tasgau ar eu hyd rydych yn ein helpu i ddiogelu coed rhag bygythiadau: mae ymuno â’n hymgyrchoedd yn helpu i osgoi’r perygl o golli coetiroedd; mae gwirfoddolwyr Observatree yn ein helpu i ddeall a rheoli afiechydon sydd wedi’u mewnforio; mae criwiau gwaith yn cael gwared â phlanhigion goresgynnol ac mae gosod llewys coed ar goed ifainc yn atal mamaliaid rhag pori. Mae monitro bywyd gwyllt a’r Rhestr Coed Hynafol yn rhoi i ni’r dystiolaeth i arwain ein camau gweithredu.

Dymunai Tîm Cymru ddiolch i chi a rhan o’r diolch yw gweiddi am eich cyfraniad. Dyma ein cylchlythyr blynyddol cyntaf i wirfoddolwyr ar gyfer ein tîm yng Nghymru – gwirfoddolwyr a staff – gobeithio y cewch chi flas ar y darllen.

Cofion cynnes, Martha Boalch (Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr Cymru)

 

Dilyswyr y Rhestr Coed Hynafol (RhCH) – Tom Reed

O 10 Tachwedd 2021, rydyn ni wedi ychwanegu 657 o goed at y RhCH yng Nghymru eleni – 84 yn hynafol, 297 yn hynod a 148 yn nodedig. Y goeden wyryfol fwyaf a gofnodwyd hyd yn hyn eleni oedd derwen a gofnodwyd gan Sam Bridgewater ar stad Dinam (llun) sydd dros 8m o’i hamgylch.

Rydym hefyd wrthi’n treialu ein cwrs dilysu RhCH newydd sydd wedi cynnwys sawl aelod staff allweddol o blith ein partneriaid yng Nghymru – bydd hyn wedi rhoi hwb mawr i nifer ein dilyswyr yng Nghymru. Ein gobaith yw cynnal mwy o hyfforddiant dilysu y flwyddyn nesaf ond nid yw’r dyddiadau eto wedi’u trefnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criw Gwaith Coed Brynau – Chris Matts ac Ed Tucker

Mae ein gwirfoddolwyr hen a newydd yng Nghriw Gwaith Coed Brynau wedi bod yn brysur iawn. Mae eu gwahanol dasgau wedi cynnwys clirio rhododendron a Jac y neidiwr, plannu coed a gwrychoedd, codi sbwriel, hau gweirgloddiau blodau gwyllt, cynnal a chadw grisiau, paentio giatiau, symud gwartheg a chlirio draeniau. Byddwn yn dechrau arolygon bioamrywiaeth cyn bo hir a bydd gwaith ar y ganolfan i wirfoddolwyr yn yr hen fferm foch yn cael ei orffen cyn bo hir! (Fideo am Frynau)

 

Criw Gwaith Coed Cefn Ila – Rob Davies a Sasha Ufnowska

Yn ddiweddar, mae ein grŵp bach yng Nghefn lla wedi cael hwb o ran aelodau newydd, diolch i’n hymdrech i recriwtio gwirfoddolwyr. Mae’r grŵp yn parhau i ddarparu gofal ardderchog am y coed a nodweddion eraill ar y safle unigryw yma. Mae’r Binwyddlan, gardd furiog, perllan a llyn i gyd angen sylw yn ogystal â’r llwybrau a’r rhywogaethau goresgynnol. (Fideo am Gefn Ila)

 

Arweinwyr Troeon Tywysedig – Kylie Jones Mattock a Rebecca Good

Er gwaetha’r cyfnod clo a rheoliadau Covid, gallodd gwirfoddolwyr sy’n arwain ein teithiau cerdded tywysedig gynnal rhai teithiau yn ystod ail ran y flwyddyn eleni. Llwybr Clywedog ym Mhlas Power ym mis Gorffennaf, Yn Ôl Pawen Bela’r Coed yng Nghwm Mynach ym mis Medi a’r Daith Cofnodi Coed Hynafol (llun) yng Nghoed Felinrhyd ym mis Hydref (Fideo am Felinrhyd). Byddant yn brysur yn cynllunio troeon ar gyfer y flwyddyn nesaf dros y gaeaf.

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatree – Rebecca Gosling

Ymwelodd gwirfoddolwyr Observatree â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Sir Gâr, ar gyfer ein diwrnod hyfforddi gan arbenigwyr ar iechyd coed o Forest Research, prif bartneriaid y prosiect. Eleni buon ni’n canolbwyntio ar sut i amcangyfrif metrigau coed ac asesu cyflwr y goron. Yr hydref yma, cafodd gwefan Observatree ei huwchraddio. Mae ein gwefan yn cynnwys canllawiau, posteri, fideos ac adnoddau dysgu eraill ar gyfer delio â’n plâu ac afiechydon pwysicaf: www.observatree.org.uk.

Mae Observatree yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i ymuno â’n rhwydwaith arbenigol. Yr oll sydd ei angen arnoch chi yw diddordeb mewn iechyd coed ac ychydig sgiliau adnabod coed sylfaenol. Fe’ch hyfforddir drwy weminarau, diwrnodau maes a dysgu hunangyfeiriedig gan ddefnyddio ein hadnoddau ar-lein. I gael gwybod mwy e-bostiwch

observatree@woodlandtrust.org.uk.

 

 

 

 

 

 

Siaradwyr Gwirfoddol – Sôn am Goed, Martha Boalch

Mae ein rhaglen siaradwyr cenedlaethol blaenorol wedi’i rhannu a Martha Boalch bellach sy’n goruchwylio’r rhaglen yng Nghymru. Mae ein 5 siaradwr gwirfoddol wedi traddodi sawl sgwrs ar-lein drwy’r cyfnod clo ac erbyn hyn mae sgyrsiau wyneb yn wyneb ar gynnydd gyda sgyrsiau ar y calendr ar gyfer 2022 yn barod. Bydd ein sgyrsiau gan wirfoddolwyr yn derbyn croeso mawr gan ennyn trafodaeth a chwestiynau diddorol.

 

Gwirfoddolwyr Panel Cynghori Cymru – Natalie Buttriss

Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn cyfrannu eu harbenigedd i destunau trafod strategol. Fel cyfeillion beirniadol, bydd aelodau o’r grŵp yn cynnig persbectifau i’r Cyfarwyddwr a’i thîm rheoli ar faterion cyfredol i helpu i siapio ein cynlluniau yn y blynyddoedd i ddod. Ym mis Gorffennaf 2020, trafodwyd sut olwg a allai fod ar Adferiad Gwyrdd i goed a choedydd gan ystyried y prif ofynion o ran polisi ar gyfer etholiadau Senedd Cymru cyn mis Mai 2021. Bu hyn yn helpu i siapio ein Maniffesto Etholiadol. Ym mis Awst eleni, cawsom sesiwn ddilynol ar ganlyniadau etholiadau’r Senedd a’n camau nesaf. Y casgliadau cyffredinol oedd bod ein maniffesto’n llwyddiant ysgubol gyda llawer o’n hieithwedd yn cael ei defnyddio bellach gan Weinidogion a gweision sifil yn Llywodraeth Cymru.

Eleni cynhalion ni ymweliad safle ger Machynlleth ym Mwlch Corog (llun), ein tir sydd wedi’i brydlesu i Sefydliad Tir Gwyllt Cymru – fan hyn buom yn cerdded ac yn siarad am faterion ynglŷn ag adfer a diogelu coetiroedd hynafol yng nghyd-destun tirwedd sy’n newid.

Os ydych yn meddwl bod gynnoch chi wybodaeth a phrofiad i’w rhannu â’r Grŵp Cynghori, dewch i gysylltiad â Natalie am sgwrs anffurfiol  (Wales@woodlandtrust.org.uk) – mae’n awyddus i sicrhau bod amrywiaeth o gefndiroedd a phersbectifau’n cael eu cynrychioli yn enwedig o ran dylanwadu ar strategaethau coed mewn ardaloedd trefol ac mewn cysylltiad ag awdurdodau lleol ac ymgyrchoedd i ymgysylltu â’r cyhoedd ledled Cymru.

Diolch i’n Grŵp Cynghori presennol sy’n parhau i ysgogi trafodaeth a syniadau gwerth chweil.

 

Criw Gwaith Coed Wentwood – Rob Davies a Sasha Ufnowska

Ffurfiwyd grŵp Wentwood cyn y cyfnod clo gan gynnal un sesiwn yn unig. Ers y cyfnod clo, mae’r grŵp wedi ailddechrau ac rydyn ni wedi llwyddo i recriwtio llawer o wirfoddolwyr newydd yn ddiweddar. Sasha sy’n arwain y grŵp yn ddeheuig ac yn ddiogel i gael gwared â Jac y neidiwr a rhedyn, bondocio, lledaenu llwybrau (llun) a ffensio. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth agos â’r tîm yn CNC gan fod Coed Cadw yn berchen ar draean o’r holl goed ac mae CNC â dwy ran o dair ohono. Rydyn ni hefyd yn cydweithio â CADW i adfer yr Henebion Cofrestredig ar y safle gan gynnwys dau feddrod o’r oes efydd ac i wella profiad ymwelwyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wardeiniaid Coetiroedd – Rheolwyr Safleoedd, Cymru

Mae’r 20 warden sydd gynnon ni ar draws Cymru wedi gwneud gwaith gwerthfawr drwy’r flwyddyn ar ei hyd, yn arbennig oherwydd eu bod yn gallu parhau fel ein llygaid a’n clustiau ar ein safloedd yn ystod y cyfnodau clo a’r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr a gafwyd. Parhaodd wardeiniaid Ffos Las i fod yn dipyn o gefn wrth gynnal presenoldeb ar y safle, monitro draenio a galluogi mynediad i gontractwyr. Cadarnhaol o hyd i ymwelwyr â’r coed yw presenoldeb y warden yng Nghoed y Copa sydd hefyd yn cyfoethogi eu hymweliadau gyda sesiynau codi sbwriel rheolaidd (llun). Mae ein warden yn Wentwood wrthi’n monitro bywyd gwyllt yn y coed sy’n cynnig dealltwriaeth fuddiol ar gyfer rheolwr y safle. Diolch yn fawr i’n holl wardeiniaid am gadw gwyliadwriaeth ar ein safleoedd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cipolwg ymlaen i 2022

Fel arfer, bydda i’n eich cadw ar y blaen gyda newyddion perthnasol a manylion digwyddiadau ar Whittle, drwy e-bost a thudalen y grŵp Facebook. Fy mwriad yw cyfarfod wyneb yn wyneb â chi i gyd mor aml ag y bo modd, felly cadwch lygad am y gwahoddiadau ar y gwahanol lwyfannau. Gyda lwc, byddwn yn recriwtio am wirfoddolwyr newydd yng Nghwm George a Choed Casehill, Dinas Powys. Bydd y RhCH ac Observatree yn recriwtio am ddilyswyr newydd a gwirfoddolwyr ym maes afiechydon coed. Bydd cynhadledd rithiol ar-lein i holl wirfoddolwyr Coed Cadw ym mis Mawrth 2022 a fydd yn dathlu’r hyn y mae’r gwirfoddolwyr wedi’i gyflawni a’u heffaith. A dw i’n gobeithio cynnal Symposiwm arall yn ystod mis Tachwedd gan ei ddilyn â chylchlythyr arall ar ddiwedd y flwyddyn.

No Comments

Post a Comment
X