Nov 29 2020

Keep Calm and Volunteer On! Cadwch Gobaith a Gwirfoddolwch!

Dear Wales Volunteers,

Annwyl Gwirfoddolwyr Cymru,

 

 

In this strange year that we’ve had, I have been heartened by the determination of our volunteers to keep volunteering safely under Welsh Government social distancing rules. Of course this hasn’t been possible for everyone and those living near the border of England or local lockdown areas have been particularly kept on their toes. I have the deepest admiration for those of you who have been able to resume woodland working groups or wardening at our sites, more essential than ever in being our local eyes and ears, especially with the increase in visitors to nearby woods. To name just one woodland, Helen and David have been invaluable during their warden activity at Coed Ffos Las.

 

Yn ystod y flwyddyn rhyfedd hon, mae penderfyniad ein gwirfoddolwyr i gadw gwirfoddoli’n ddiogel o dan reolau pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru wedi fy nghalonogi. Wrth gwrs, nid yw hyn wedi bod yn bosibl i bawb ac mae’r rhai sy’n byw ger ffin Lloegr neu ardaloedd cloi lleol wedi gorfod aros ar flaenau traed gyda’r newidiadau. Mae gen i’r edmygedd dyfnaf o’r rhai ohonoch sydd wedi gallu ailddechrau gweithgareddau coetir neu warden ar ein safleoedd, yn fwy hanfodol nag erioed wrth fod yn llygaid a chlustiau lleol i ni, yn enwedig gyda’r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr â choedwigoedd cyfagos. I enwi un coetir yn unig, mae Helen a David wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod eu gweithgaredd warden yn Coed Ffos Las.

 

To those who haven’t been able to do their usual work for Coed Cadw, the staff team and I share your frustration. I hope we’ve still been able to keep in contact with you from time to time and that you’ve been enjoying and engaging with our Coed Cadw social media postings which has had team-wide participation to enrich the content and make sure we are still promoting the range of work we do in standing up for woods and trees. Through this medium we’ve still been able to run the Wales Tree of the Year competition, interact with #TreesCloseToMe, provide ideas for children learning at home or visiting woods, and engage with politicians and policy makers on our #Agroforestry campaign. We’ve also been highlighting the shocking and rapid deterioration of ash stands due to the Chalara disease. If you use social media, please make yourselves known to us and interact with our posts when you can. Knowing that your support is out there has been a great motivator whilst social contact has been more limited.

 

I’r rhai sydd ddim wedi gallu gwneud eu gwaith arferol i Coed Cadw, mae’r tim staff a minnau’n rhannu’ch rhwystredigaeth. Rwy’n gobeithio ein bod ni’n dal i allu cadw mewn cysylltiad â chi o bryd i’w gilydd a’ch bod chi wedi bod yn mwynhau ac yn ymgysylltu â’n postiadau cyfryngau cymdeithasol Coed Cadw sydd wedi cael cyfranogiad tim cyfan i gyfoethogi’r cynnwys a sicrhau ein bod ni yn dal i hyrwyddo’r ystod eang o waith a wnawn wrth sefyll dros goedwigoedd a choed. Trwy’r cyfrwng hwn rydym wedi dal i alu rhedeg cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Cymru, rhyngweithio â #CoedYnAgosAtaf, darparu syniadau i blant sy’n dysgu gartref neu’n ymweld â choedwigoedd, ac ymgysylltu â gwleidyddion a llunwyr polisi ar ein hymgyrch #amaethgoedwigaeth. Rydyn ni hefyd wedi bod yn tynnu sylw at ddirywiad ysgytiol a chyflym standiau onnen o achos y clefyd Chalara. Os ydych chi’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol, gwnewch eich hun yn hysbys i ni a rhyngweithio â’n negeseuon pan allwch chi. Mae gwybod bod eich cefnogaeth yna wedi bod yn ysgogiad gwych tra bod cyswllt cymdeithasol wedi bod yn fwy cyfyngedig.

 

Let’s hope that 2021 is a great game changer for a more resilient green recovery. I hope you all have a relaxing and enjoyable end of year.

 

Gobeithio bod 2021 yn flwyddyn gwych ar gyfer adferiad gwyrdd mwy gwydn. Gobeithio y cewch chi i gyd ddiwedd blwyddyn hamddenol a difyr.

 

Season’s Greetings,

Cyfarchion y tymor,

 

Natalie Buttriss, Wales Director

Natalie Buttriss, Cyfarwyddwraig Cymru

 

Natalie planting trees at Brynau Farm in 2020

No Comments

Post a Comment
X