May 21 2018

Gwirfoddoli gyda ni! / Volunteer with us!

Rydym yn chwilio am bobl i wirfoddoli fel Cynorthwyydd Digwyddiadau.

 

Ynglŷn â’r rôl hon

 

Yn y rôl newydd hon, fe gewch gyfle i ddefnyddio’ch sgiliau cyfathrebu a’ch sgiliau trin pobl i weithio ochr yn ochr â staff  Coed Cadw a gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau i ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd, gan gefnogi cyflwyno’r digwyddiadau hyn.

 

Fe fyddwch yn defnyddio eich brwdfrydedd naturiol, eich sgiliau ymarferol a rhyngbersonol a’ch angerdd dros fyd natur i’n helpu ni i ymgysylltu ag ymwelwyr.

 

Cyfle gwych fydd hwn i’r rhai sydd am gwrdd â phobl yn y gymuned ac i’r rhai sydd â diddordeb mewn coed, coedwigoedd ac byd natur. Mae o hefyd yn ddelfrydol i wirfoddolwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau a’u profiad ym myd twristiaeth, trefnu digwyddiadau neu’r sector cadwraeth.

 

Fe gewch ddogfen briffio cyn y digwyddiad fydd yn amlinellu’r digwyddiad a’ch rôl chi ynddo fo. Fe gewch chi gymorth a hyfforddiant cyn y digwyddiad, crys polo gyda logo Coed Cadw, y cyfle i ddefnyddio offer (os oes angen) i gyflawni’r dasg, ynghyd â mynediad i rwydwaith gwirfoddolwyr Coed Cadw a chyfleoedd eraill i gymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

 

Am ragor o fanylion am y rôl ewch i https://www.woodlandtrust.org.uk/get-involved/volunteer-with-us/opportunities/events-assistant-wales/

                 

             

 We are looking for people to volunteer as Events Assistants.

 

About this role

 

In this new role you will have the opportunity to utilise your communication and people skills to work alongside Woodland Trust staff and volunteers at events to engage with our audiences and support delivery of these events.

 

You will be using your natural enthusiasm, practical and people skills and your passion for nature to help us engage with visitors.

 

This is a great opportunity for those who want to meet people in the heart of the community and for those who have an interest in woods, nature and trees. It is also ideal for volunteers wanting to develop their skills and experience in the tourism, events or conservation sector.

 

You will be provided with a pre event briefing document which will outline the event and your role in relation to it. You will be provided with support and training prior to the event, a branded polo shirt, access to equipment (if needed) to perform the task, access to the Woodland Trust volunteer network and opportunities to take part in local, regional and national volunteer network social and celebration events.

 

For more information about the role visit https://www.woodlandtrust.org.uk/get-involved/volunteer-with-us/opportunities/events-assistant-wales/

No Comments

Post a Comment
X